ලැබීම හා ලබාගැනීම

මිනිසුන් වන අප නිතර කතා බහ කරන දෙයක් වන ලැබීම ගැන ලියන්න හිතුනා. මොකද අපිට නැති වෙන ගොඩක් දේවල් වලට ලැබීම නැහැ” කියන්නත් දෙයක් අබුනම “ලැබීම තමයි” කියන්නත් අපි පුරුදු වෙලා ඉන්න නිසා.

අපි මිස්සු වශයෙන් හැම තිස්සෙම හේතුවක් හොයනවා. ඊ කියන්නේ දෙයක් උනාම අහන පලවෙනි ප්‍රශ්නේ “ඇයි ඒ” නැත්ත “එහෙම උනේ කොහොමද” කියල අහනවා. ඒ මුකුත්ම නැත්තන් “ඇයි මම දන්නේ නැත්තේ” කියල හරි අහනවා. මට හිතෙන්නේ ඒ මිනිසා පරිනාමයේ ඉඳල ගෙනාපු දෙයක්. නැත්තන් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ඒක දෙවියන් දුන්න දෙයක් කියල. ප්‍රශ්නේ තමයි ලැබීම!.

මම ගුරුවරු ගොඩකින් ඉගෙනගෙන තියනවා. මේ කතාවේ උදාහරණය වෙන්නේ එහෙම එක්කෙනෙක්. නම කියන්නේ නැතුව කිව්වනම් කතාවත් හරයත් ලස්සනට ඒවි කියන හිතනවා. ඉතින් මේ ගුරුතුමා ළමයින්ව හරියට උනන්දු කරනවා. එයාගේ කතාත් ගොඩක් කියනවා.

දවසක් කියපු දෙයක් තමයි ඔහු තරුණ කාලේදී අදායම. තරුණ කියන්නේ අවුරුදු 25–35 අතර කාලය. මුලින් පටන් අරන් තියෙන්නේ 7000ක් වගේ අගයකින්. ඒ දැනට අවුරුදු 15කට විතර කලින්. 35 වෙද්දී අදායම ලක්ෂ 40යි. ඔව් පුදුමයි. ඉතින් ලැබීමද?

මේක කියල ඉවර වෙලා ඔහු තාව ගොඩක් කතා කිව්වා. ඒ කාලේ කරපු රැකියා ගාන, මතක විදිහට 3ක්. කොටස් වෙළඳ පොලේ, කථිකාචාර්ය වරයෙක් වගේම බැංකුවකත් වැඩ කරලා තියනව. ඊට අමතරව ඔහු ව්‍යාපාර විශ්ලේෂකයෙක් විදිහටත් වැඩ කරලා තියනවා. ඉතින් මෙහෙම කිව්වම ගාන ගැන ලොකු සැකයක් නැ. එක විශ්ලේෂණයකින් ලක්ෂ 10ක් 20ක් ලැබෙනවලු. කොටස් වෙළද පොළ කොහොමත් සල්ලි. තාව මොනවද. ඉතින් මේක ලැබීමද?

මහන්සි වෙලා වැඩ කරපු ගුරුවරයාට තියෙන්නේ ලැබීමද ලබාගැනීමද කියන එක මටත් ගැටළුවක්. හැබැයි කතාවෙන් නම් හිතෙන්නේ ලබා ගැනීමක් කියල. මොකද වෙන මහන්සියට දෙයක් ලැබීම ලබාගැනීමක් මිස “ලැබීම” නෙමෙයිනේ…. සිතුවිල්ලට කරුණක් කියල හිතනවා….

Blogger | Traveler | Programmer PhD Scholar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store